Over onze werkwijze


Van een gebiedsplan tot maakbare projecten

Een belangrijke stap in het zoeken naar een nieuwe toekomst voor Zonnestraal is het opstellen van een gebiedsplan: onze leidraad voor keuzes in de toekomst. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk belanghebbenden.

De gemeente Hilversum gebruikt het gebiedsplan als een belangrijke onderlegger voor een nieuw op te stellen Omgevingsplan voor Zonnestraal.

Na vaststelling van het Omgevingsplan voor Zonnestraal is duidelijk welke ontwikkelingen mogelijk zijn en kunnen we van start met de uitvoering van het gebiedsplan. Dat pakken we projectgewijs aan.

Wat is een gebiedsplan?

Het gebiedsplan benoemt alle problemen, opgaven en kansen waar we aan willen werken én alle ideeën en projecten die daar richting aan kunnen geven. Het plan is integraal – wat wil zeggen dat we alle functies onderzoeken en ook hun onderlinge samenhang bekijken. Zo krijgen wonen, werken, natuur, water en cultuur – om er een paar te noemen – er allemaal een plek in.

Wat is een omgevingsplan?

Een omgevingsplan wordt opgesteld door de gemeente laat de fysieke regels voor de leefomgeving zien. Het beschrijft wat de gemeente wil beschermen en ontwikkelen. Vanaf 2024 vervangen de omgevingsplannen de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het is een belangrijk toetsingskader voor ontwikkelingen die een ruimtelijke impact hebben.

Er is ook nog een gebiedskader

Voorbereidend op dit nieuwe omgevingsplan stelt de gemeente in het najaar van 2023 een Gebiedskader vast voor Zonnestraal. In dit kader worden beleidslijnen, visies en wet- en regelgeving van diverse overheden (gemeente, provincie, Rijk en Europees) gebundeld die van toepassing zijn op het gebied.

We gaan in gesprek met iedereen die belanghebbende is, zoals de bewoners van Zonnestraal en de organisaties en ondernemers die hier thuis zijn.

Ook betrekken we organisaties die zich met specifieke onderwerpen voor het landgoed bezig houden, zoals bijvoorbeeld natuur, water, cultuur en historie.

Daarnaast zoeken we contact met initiatiefnemers en ondernemers die invulling willen geven aan de nieuwe plannen.

We gaan graag met je in gesprek

Bijeenkomsten

Steeds rondom specifieke thema’s
De meeste bijeenkomsten organiseren we rondom specifieke thema’s, zoals wonen, landbouw of water.

Voor iedereen die er belang bij heeft
Ze zijn bedoeld voor belanghebbenden die we persoonlijk uitnodigen – dus niet voor iedereen. Heb je de indruk dat je iets mist? Laat het ons weten!

Je kunt van alles op de hoogte blijven
De verslagen van de bijeenkomsten kun je (binnenkort) terugvinden op deze website.

Do 28/9 CULTUURHISTORIE

Voor belanghebbende organisaties
Thema: de betekenis van het rijke verleden van de verschillende tijdslagen voor de cultuur van morgen.
LEES VERDER →

Do 28/9 NATUUR EN KLIMAAT-ADOPTATIE

Voor met belanghebbende organisaties
Thema’s: behoud en herstel van de diversiteit aan landschappen, creëren van rust, tegengaan van verdroging en verzuring, bevorderen van biodiversiteit, ruimte voor water en meer groen.
LEES VERDER →

Wo 13/9 BEWONERS-BIJEENKOMST

Voor alle bewoners(-organisaties) op Zonnestraal
Thema:
LEES VERDER →

Wo 21/9 BEWONERS-BIJEENKOMST

Voor alle bewoners(-organisaties) op Zonnestraal
Thema:
LEES VERDER →

Participatie-ronde: Augustus – oktober 2023

Opstellen gebiedsplan: november – december 2023

Voorleggen gebiedsplan aan gemeente: eind 23/begin 2024

Vaststellen omgevingsplan door gemeente: ??

Start uitvoering gebiedsplan: ??

Een timeline voor het proces?

Waarom een gebiedsplan?

Zonnestraal is een unieke plek. Om alle bijzondere waarden een gezonde toekomst te geven, is het één en ander nodig. Lees meer over waarom we een gebiedsplan maken.

Zo zijn we aan de slag

In het gebiedsplan geven we uiteindelijk aan welke toekomst we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven. Op dit moment zijn we daar vol mee bezig.

We werken graag samen!

Alles op een landgoed komt het beste tot zijn recht als we samenwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig die hier woont, werkt of nu en dan aan komt waaien.